author-avatar

درباره سعید تقدسی

سعید تقدسی نویسنده کتاب معروف “شاه‌ کلید فروش در ایران” می­باشد، این کتاب در سال ۱۳۹۵ به چاپ رسید که با استقبال بسیار خوبی روبرو سعید تقدسیشد و در کمتر از یک ماه، تمام یک نوبت چاپ آن فروخته شد و تا کنون بیش از ۱۰ هزار نفر این کتاب را خوانده و مطالب آن را به صورت کاربردی مورد استفاده قرار د‌اده ­اند.

جلسه پانزدهم دوره نخبگان فروش تلفنی

به جلسه پانزدهم دوره نخبگان فروش تلفنی خوش آمدید. ویدیوی جلسه پانزدهم فایل صوتی جلسه پانزدهم دستورالعمل جلسه پانزدهم

برای دسترسی به این پست، شما باید نخبگان فروش تلفنی را خریداری کنید.

ادامه مطلب

جلسه چهاردهم دوره نخبگان فروش تلفنی

به جلسه چهاردهم دوره نخبگان فروش تلفنی خوش آمدید ویدیوی جلسه چهاردهم فایل صوتی جلسه چهاردهم دستورالعمل جلسه چهاردهم

برای دسترسی به این پست، شما باید نخبگان فروش تلفنی را خریداری کنید.

ادامه مطلب

جلسه سیزدهم دوره نخبگان فروش تلفنی

به جلسه سیزدهم دوره نخبگان فروش تلفنی خوش آمدید ویدیوی جلسه سیزدهم فایل صوتی جلسه سیزدهم دستورالعمل جلسه سیزدهم

برای دسترسی به این پست، شما باید نخبگان فروش تلفنی را خریداری کنید.

ادامه مطلب

جلسه دوازدهم دوره نخبگان فروش تلفنی

به جلسه دوازدهم دوره نخبگان فروش تلفنی خوش آمدید ویدیوی جلسه دوازدهم فایل صوتی جلسه دوازدهم دستورالعمل جلسه دوازدهم

برای دسترسی به این پست، شما باید نخبگان فروش تلفنی را خریداری کنید.

ادامه مطلب

جلسه یازدهم دوره نخبگان فروش تلفنی

به جلسه یازدهم دوره نخبگان فروش تلفنی خوش آمدید ویدیوی جلسه یازدهم فایل صوتی جلسه یازدهم دستورالعمل جلسه یازدهم

برای دسترسی به این پست، شما باید نخبگان فروش تلفنی را خریداری کنید.

ادامه مطلب