author-avatar

درباره سعید تقدسی

سعید تقدسی نویسنده کتاب معروف “شاه‌ کلید فروش در ایران” می­باشد، این کتاب در سال ۱۳۹۵ به چاپ رسید که با استقبال بسیار خوبی روبرو سعید تقدسیشد و در کمتر از یک ماه، تمام یک نوبت چاپ آن فروخته شد و تا کنون بیش از ۱۰ هزار نفر این کتاب را خوانده و مطالب آن را به صورت کاربردی مورد استفاده قرار د‌اده ­اند.

جلسه بیست و دوم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه بیست و دوم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه بیست و دوم فایل صوتی جلسه

برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

ادامه مطلب

جلسه بیست و یکم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه بیست و یکم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه بیست و یکم فایل صوتی جلسه

برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

ادامه مطلب

جلسه بیستم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه بیستم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه بیستم فایل صوتی جلسه بیستم دستورالعمل جلسه بیستم

برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

ادامه مطلب

جلسه نوزدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه نوزدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه نوزدهم فایل صوتی جلسه نوزدهم دستورالعمل جلسه نوزدهم

برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

ادامه مطلب

جلسه هجدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه هجدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه هجدهم فایل صوتی جلسه هجدهم دستورالعمل جلسه هجدهم

برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

ادامه مطلب

جلسه هفدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه هفدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه هفدهم فایل صوتی جلسه هفدهم دستورالعمل جلسه هفدهم

برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

ادامه مطلب

جلسه شانزدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه شانزدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه شانزدهم فایل صوتی جلسه شانزدهم دستورالعمل جلسه شانزدهم

برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

ادامه مطلب

جلسه پانزدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه پانزدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه پانزدهم فایل صوتی جلسه پانزدهم دستورالعمل جلسه پانزدهم

برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

ادامه مطلب

جلسه چهاردهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه چهاردهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه چهاردهم فایل صوتی جلسه چهاردهم دستورالعمل جلسه چهاردهم

برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

ادامه مطلب

جلسه سیزدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه سیزدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه سیزدهم فایل صوتی جلسه سیزدهم دستورالعمل جلسه سیزدهم

برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

ادامه مطلب

جلسه دوازدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه دوازدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه دوازدهم فایل صوتی جلسه دوازدهم دستورالعمل جلسه دوازدهم

برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

ادامه مطلب

جلسه یازدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه یازدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه یازدهم فایل صوتی جلسه یازدهم دستورالعمل جلسه یازدهم

برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

ادامه مطلب

جلسه دهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه دهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه دهم فایل صوتی جلسه دهم دستورالعمل جلسه دهم

برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

ادامه مطلب

جلسه نهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه نهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه نهم فایل صوتی جلسه نهم دستورالعمل جلسه نهم

برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

ادامه مطلب

جلسه هشتم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه هشتم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه هشتم فایل صوتی جلسه هشتم دستورالعمل جلسه هشتم

برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

ادامه مطلب

جلسه هفتم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه هفتم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه هفتم فایل صوتی جلسه هفتم دستورالعمل جلسه هفتم

برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

ادامه مطلب

جلسه ششم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه ششم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه ششم فایل صوتی جلسه ششم دستورالعمل جلسه ششم

برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

ادامه مطلب

جلسه پنجم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه پنجم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه پنجم فایل صوتی جلسه پنجم دستورالعمل جلسه پنجم

برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

ادامه مطلب

جلسه چهارم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه چهارم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه چهارم فایل صوتی جلسه چهارم دستورالعمل جلسه چهارم

برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

ادامه مطلب

جلسه سوم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه سوم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه سوم فایل صوتی جلسه سوم دستورالعمل جلسه سوم

برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

ادامه مطلب

جلسه دوم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه دوم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه دوم فایل صوتی جلسه دوم دستورالعمل جلسه دوم

برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

ادامه مطلب

جلسه اول دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه اول دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه اول فایل صوتی جلسه اول دستورالعمل جلسه اول

برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

ادامه مطلب