بایگانی نویسنده: سعید تقدسی

آموزش کاربا ربات های پولساز

هدیه 1:دوره نخبگان فروش در دایرکت
هدیه 2:بانک VIP مشاغل 118
هدیه 3:چک لیست بدست آوردن 1000مشتری جدید
هدیه 4: پیام های آماده یخ شکن
هدیه 5: 69 عنوان جذاب برای میخکوب کردن مشتری

هدایای ربات های پولساز

هدیه 1:دوره نخبگان فروش در دایرکت
هدیه 2:بانک VIP مشاغل 118
هدیه 3:چک لیست بدست آوردن 1000مشتری جدید
هدیه 4: پیام های آماده یخ شکن
هدیه 5: 69 عنوان جذاب برای میخکوب کردن مشتری

جلسه بیست و ششم دوره استخدام بازاریاب

به جلسه بیست و ششم دوره استخدام بازاریاب و تیم سازی خوش آمدید قسمت اول جلسه 26 قسمت دوم جلسه 26 ویدیوی جلسه بیست و ششم قسمت اول فایل صوتی جلسه بیست و ششم قسمت اول ویدیوی جلسه بیست و ششم قسمت دوم فایل صوتی جلسه بیست و ششم قسمت دوم دستورالعمل جلسه بیست و [...]
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع استخدام بازاریاب و تیم سازی را خریداری کنید.

جلسه بیست و پنجم دوره استخدام بازاریاب

به جلسه بیست و پنجم دوره استخدام بازاریاب و تیم سازی خوش آمدید ویدیوی جلسه بیست و پنجم فایل صوتی جلسه بیست و پنجم دستورالعمل جلسه بیست و پنجم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع استخدام بازاریاب و تیم سازی را خریداری کنید.

جلسه بیست و چهارم دوره استخدام بازاریاب

به جلسه بیست و چهارم دوره استخدام بازاریاب و تیم سازی خوش آمدید ویدیوی جلسه بیست و چهارم فایل صوتی جلسه بیست و چهارم دستورالعمل جلسه بیست و چهارم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع استخدام بازاریاب و تیم سازی را خریداری کنید.

جلسه بیست و سوم دوره استخدام بازاریاب

به جلسه بیست و سوم دوره استخدام بازاریاب و تیم سازی خوش آمدید ویدیوی جلسه بیست و سوم فایل صوتی جلسه بیست و سوم دستورالعمل جلسه بیست و سوم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع استخدام بازاریاب و تیم سازی را خریداری کنید.

جلسه بیست و دوم دوره استخدام بازاریاب

به جلسه بیست و دوم دوره استخدام بازاریاب و تیم سازی خوش آمدید ویدیوی جلسه بیست و دوم فایل صوتی جلسه بیست و دوم دستورالعمل جلسه بیست و دوم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع استخدام بازاریاب و تیم سازی را خریداری کنید.

جلسه بیست و یکم دوره استخدام بازاریاب

به جلسه بیست و یکم دوره استخدام بازاریاب و تیم سازی خوش آمدید ویدیوی جلسه بیست و یکم فایل صوتی جلسه بیست و یکم دستورالعمل جلسه بیست و یکم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع استخدام بازاریاب و تیم سازی را خریداری کنید.

جلسه بیستم دوره استخدام بازاریاب

به جلسه بیستم دوره استخدام بازاریاب و تیم سازی خوش آمدید ویدیوی جلسه بیستم فایل صوتی جلسه بیستم دستورالعمل جلسه بیستم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع استخدام بازاریاب و تیم سازی را خریداری کنید.

جلسه نوزدهم دوره استخدام بازاریاب

به جلسه نوزدهم دوره استخدام بازاریاب و تیم سازی خوش آمدید ویدیوی جلسه نوزدهم فایل صوتی جلسه نوزدهم دستورالعمل جلسه نوزدهم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع استخدام بازاریاب و تیم سازی را خریداری کنید.

هدایای دوره سخنوری و مذاکره پولساز

هدیه1: 5فرمول برای ارائه حرفه ای در 15 ثانیه
هدیه2: 50جمله پولساز
هدیه3: 25ایده برای ایجاد تعامل
هدیه4: 55دیالوگ طنز
هدیه5: فرم حل اعتراضات پولساز
هدیه6: 60جمله کاریزماتیک
هدیه7: متن پرزنت حرفه ای مشتری ها
هدیه8: 69عنوان جذاب برای میخکوب کردن مخاطب

جلسه هجدهم دوره استخدام بازاریاب

به جلسه هجدهم دوره استخدام بازاریاب و تیم سازی خوش آمدید ویدیوی جلسه هجدهم فایل صوتی جلسه هجدهم دستورالعمل جلسه هجدهم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع استخدام بازاریاب و تیم سازی را خریداری کنید.

هدایای دوره نخبگان فروش تلفنی

هدیه1: دوره نخبگان فروش در دایرکت
هدیه2: برنامه روزانه کارشناس های فروش
هدیه3: فرم گزارش روزانه
هدیه4: فرم حل اعتراضات پولساز
هدیه5: برنامه 10روز اول کاری کارشناس فروش
هدیه6: چک لیست بدست آوردن 1000مشتری جدید
هدیه7: پیام های آماده یخ شکن
هدیه8: متن مکالمه فیل افکن
هدیه9: کتاب چرا و چگونه خلاقیت؟!
هدیه10: بانک VIP مشاغل 118

جلسه هفدهم دوره استخدام بازاریاب

به جلسه هفدهم دوره استخدام بازاریاب و تیم سازی خوش آمدید ویدیوی جلسه هفدهم فایل صوتی جلسه هفدهم دستورالعمل جلسه هفدهم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع استخدام بازاریاب و تیم سازی را خریداری کنید.

جلسه شانزدهم دوره استخدام بازاریاب

به جلسه شانزدهم دوره استخدام بازاریاب و تیم سازی خوش آمدید ویدیوی جلسه شانزدهم فایل صوتی جلسه شانزدهم دستورالعمل جلسه شانزدهم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع استخدام بازاریاب و تیم سازی را خریداری کنید.

جلسه پانزدهم دوره استخدام بازاریاب

به جلسه پانزدهم دوره استخدام بازاریاب و تیم سازی خوش آمدید قسمت اول جلسه 15 قسمت دوم جلسه 15 ویدیوی قسمت اول جلسه 15 فایل صوتی قسمت اول جلسه 15 ویدیوی قسمت دوم جلسه 15 فایل صوتی قسمت دوم جلسه 15
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع استخدام بازاریاب و تیم سازی را خریداری کنید.